جناب آقای محمود محمدزاده بعنوان نماینده ورزش وجوانان شهر ترکالکی منصوب شد

برای این عزیز ورزش دوست آرزوی موفقیت را داریم